Regulamin konkursu

Firma BRAZLILIAN BIKINI SHOP jest organizatorem konkursu pod nazwą “MISS BRAZILIAN BIKINI SHOP 2018”. Konkurs ten składa się z internetowego castingu, a następnie finału, który odbędzie się w Monaco. Konkurs spełnia warunki przewidziane w regulaminie.

Paragraf 1 – Cel

Firma BRAZILIAN BIKINI SHOP organizuje konkurs w celu wyłonienia swojej ambasadorki w sezonie 2018-2019.

Paragraf 2 – Zgłoszenia

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich kobiet, za wyjątkiem pracowników firmy. Akceptowane są jedynie indywidualne zgłoszenia. Udział w konkursie oznacza prostą i całkowitą akceptację niniejszych zasad i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Paragraf 3 – Warunki uczestnictwa

Celem konkursu jest wybranie modelki, która będzie pełniła rolę ambasadorki BRAZILIAN BIKINI SHOP w sezonie 2018/2019. Wybór ten odbędzie się zgodnie z planem: konkurs przez Internet, następnie wybór 10 finalistek (przez jury), które wezmą udział we Wielkim Finale w lipcu 2018.

Aby wziąć udział w konkursie, każda kandydatka musi przejść następujący proces:

1/Rejestracja

Każda kandydatka musi zarejestrować się na stronie castingu między 15 kwietnia a 15 lipca 2018.

Aby rejestracja była ważna, musi zawierać następujące dane: nazwisko, imię, datę urodzenia, adres, telefon, e-mail, zamieszczenie od jednego do trzech zdjęć, (opcjonalnie: adres mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Snap) oraz kilka zdań na temat kandydatki. Firma organizująca zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji, jeżeli uzna zamieszczone zdjęcia za niestosowne.

Od decyzji tej nie przysługuje prawo do odwołania.

2/Casting

Kandydatki poprzez uczestnictwo w castingu internetowym, niezależnie od tego czy zostały zakwalifikowane do dalszej części konkursu, oświadczają, iż akceptują to, że ich zdjęcie może być używane przez firmę BRAZILIAN BIKINI SHOP na stronie internetowej przez okres 3 lat.

3/ Konkurs online / Głosowanie

Publiczność w Internecie wybiera swoją kandydatkę poprzez głosowanie online na stronie BRAZILIAN BIKINI SHOP pomiędzy 15 kwietnia a 15 lipca 2018 r. Kandydatka, która zdobędzie najwyższą ilość głosów otrzyma nagrody.

Uwaga: Zdobyta liczba głosów nie oznacza zakwalifikowania do dalszej części konkursu.

W dniu 16 lipca zostanie wybranych 10 kandydatek, które następnie zostaną zaproszone do udziału w Wielkim Finale, który odbędzie się w Monaco, na Lazurowym Wybrzeżu w dniu 22 lipca.

Wybór finalistek zostanie dokonany przez jury złożone z profesjonalistów ze świata mody oraz strojów kąpielowych. Głosy otrzymane w wyniku głosowania przez internet nie będą miały wpływu na wybór jury.

Każda fałszywa próba wpłynięcia i / lub fałszowania normalnego przebiegu procedur głosowania zostanie ukarana i spowoduje natychmiastowe wycofanie głosów, które zostały uzyskane.

4/ Konsultacje na temat zasad

Wszystkie zapisy niniejszego regulaminu mogą być konsultowane, bezpłatnie, poprzez stronę internetową lub bezpośrednio z organizatorem poprzez zadanie pytania na adres mailowy: contact@brazilianbikinishop.com.

5/ Zmiana regulaminu

W celu dostosowania do nieprzewidywalnych okoliczności związanych z ogranizacją wydarzenia i konkursu, firma BRAZILIAN BIKINI SHOP zastrzega sobie jednostronne prawo do zmiany zapisów regulaminu, bez uprzedzenia i bez obowiązku uzasadnienia powyższych zmian. Ponadto firma BRAZILIAN BIKINI SHOP zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez konieczności uzasadniania, zawiesić konkurs, przedłużyć go, skrócić lub anulować. W takim przypadku firma BRAZILIAN BIKINI SHOP nie ponosi w jakikolwiek sposób odpowiedzialności, a uczestnicy nie mogą żądać odszkodowania.

Paragraf 4 – Finał

1/ Finał

Finał odbędzie się 22 lipca 2018 roku w Monaco, gdzie podczas wyjątkowego wydarzenia w pięknej scenerii finalistki będą rywalizować o główną nagrodę zgodnie z zasadami fair play i dobrej woli.

Finalistki zobowiązują się na dostać się do Monaco na własny koszt. Jednakże, jeżeli koszt podróży jest wysoki, co związane jest z dużą odległością, BRAZILIAN BIKII SHOP może partycypować w kosztach do kwoty 100 euro. Zapis ten dotyczy kandydatek spoza Francji i może być stosowany pod warunkiem uzyskania porozumienia obu stron.

W duchu glamour i koleżaństwa kandydatki ubiegające się o tytuł ambasadorki BRAZILIAN BIKINI SHOP 2018, przechodząc przez kolejne punkty programu i choreografie, będą miały za zadanie przekonać jury, aby zostały wybrane do dalszego etapu. Po ogłoszeniu pierwszych 10 zakwalifikowanych kandydatek, jury złożone z różnych osób ze świata mody będzie głosować w celu podjęcia decyzji, która z 10 finalistek zostanie wybrana na szczęśliwą zwyciężczynię i przez okres jednego roku będzie ambasadorką BRAZILIAN BIKINI SHOP.

Paragraf 5 – Informacja na temat zwyciężczyni

Zwyciężczyni zostaje ambasadorką of BRAZILIAN BIKINI SHOP na czas jednego roku licząc od daty Wielkiego Finału, w wyniku czego w ramach obowiązków może być wymagane uczestnictwo w sesjach fotograficznych, pokazach mody i innych wydarzeniach reprezentacyjnych w imieniu firmy.

2/ Nagrody

MIĘDZYNARODOWE UZNANIE I LICZNE NAGRODY RZECZOWE

Oprócz, blasku reflektorów i rozgłosu w mediach, finalistki otrzymają mnóstwo usług i prezentów ze strony Brazilian Bikini Shop oraz partnerów konkursu.

DO ZDOBYCIA NAGRODY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PONAD 7000 €!

Zobacz listę nagród: Nagrody do zdobycia

W ciągu najbliższych tygodni lista będzie uzupełniana o kolejne nagrody.

Paragraf 6 – Dane osobowe

Uczestniczki castingu zostają poinformowane, że ich dane osobowe wymagane do wzięcia udziału w konkursie są rejestrowane w ramach konkursu.

Po zarejestrowaniu uczestniczki castingu zobowiązują się bezpłatnie zaakceptować produkcję zdjęć, filmów, artykułów lub raportów przedstawiających ich wizerunek lub zdjęcie, wyłącznie w ramach konkursu i w celach komunikacyjnych dotyczących wydarzenia przez firmę BRAZILIAN BIKINI SHOP. Zezwolenie to jest przyznawane przez okres jednego roku od daty rejestracji. W tym celu należy wypełnić i złożyć formularz dotyczący praw do wykorzystania zdjęć, pod rygorem anulowania udziału w konkursie, w tym samym czasie, co arkusz rejestracyjny.

Każda zwyciężczyni upoważnia organizatora z góry i bez prawa do wynagrodzenia do powielania i używania jej nazwiska i imienia, w formie pisemnej, mówionej lub filmowanej, dla celów reklamowych lub promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestniczki nie mogą rościć jakichkolwiek praw do ww. materiałów ani otrzymania z tego tytułu żadnych korzyści z wyjątkiem zdobytych nagród.

Dane przekazane przez uczestniczki, jeżeli wyraziły zgodę, mogą podlegać obróbce komputerowej i być wykorzystywane do celów komercyjnych zgodnie z zasadami prawa. Tylko organizator (w przypadku akceptacji przez uczestniczkę również jego partnerzy) otrzyma ww. dane.

Zgodnie z francuską ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych uczestnicy mają prawo do dostępu i poprawiania wszelkich danych osobowych ich dotyczących. Prawo to można wykonywać dowolnie i stale, pisemnie na adres: BRAZILIAN BIKINI SHOP, 1567 Route des PUGETS, 06700 Saint-Laurent-du-Var.

Paragraf 7 – Odpowiedzialność cywilna

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia lub wypadki, które mogą nastąpić podczas wyborów i finału. Podobnie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia lub wypadki, które mogą przydarzyć się zwyciężczyni podczas czasu trwania nagrody. Uczestniczki zobowiązują wykazać na żądanie BRAZILIAN BIKINI SHOP, że mają indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nie będą żądać od BRAZILIAN BIKINI SHOP jakiejkolwiek rekompensaty, jeśli nie są ubezpieczone a zdarzenie lub wypadek miałyby miejsce.

Paragraf 8 – Spory i stosowane prawo

 Strona internetowa BRAZILIAN BIKINI SHOP i niniejszy regulamin podlegają prawu francuskiemu. Tym samym, każdy spór który może zaistnieć pomiędzy stronami, z wyjątkiem tych wskazanych w niniejszym regulaminie, w których Brazilian Bikini SHOP posiada całkowitą władzę, będzie przedmiotem skierowanym do sądu właściwego w przypadku, gdy strony nie są w stanie polubownie rozwiązać sporu w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania pisma listem (list polecony z potwierdzeniem odbioru).