Regulamin konkursu

Firma BRAZLILIAN BIKINI SHOP jest organizatorem konkursu pod nazwą “MISS BRAZILIAN BIKINI SHOP 2017”. Konkurs ten składa się z internetowego castingu, który polega na publicznym głosowaniu i którego finał odbędzie się w Nicei. Konkurs spełnia warunki przewidziane w regulaminie.

Paragraf 1 – Cel

Firma BRAZILIAN BIKINI SHOP organizuje konkurs w celu wyłonienia swojej ambasadorki w sezonie 2017-2018.

Paragraf 2 – Zgłoszenia

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich kobiet, za wyjątkiem pracowników firmy. Akceptowane są jedynie indywidualne zgłoszenia. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszych zasad i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Paragraf 3 – Warunki uczestnictwa

Celem konkursu jest wybranie modelki, która będzie pełniła rolę ambasadorki BRAZILIAN BIKINI SHOP w sezonie 2017/2018. Wybór ten odbędzie się zgodnie z planem: preselekcja przez Internet na podstawie zebranej liczny głosów, następnie wybór 10 finalistek, które wezmą udział we Wielkim Finale w lipcu 2017.

Aby wziąć udział w konkursie, każda kandydatka musi przejść następujący proces:

 

1/Rejestracja 

Każda kandydatka musi zarejestrować się na stronie castingu między 15 maja a 15 lipca 2017.

Aby rejestracja była ważna, musi zawierać następujące dane: nazwisko, imię, datę urodzenia, adres, telefon, e-mail, zamieszczenie od jednego do trzech zdjęć, (opcjonalnie: adres mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Snap) i kilka zdań na temat kandydatki. Firma organizująca zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji, jeżeli uzna zamieszczone zdjęcia za niestosowne.

Od decyzji tej nie przysługuje prawo do odwołania.

2/Casting

Kandydatki poprzez uczestnictwo w castingu, niezależnie od tego czy zostały zakwalifikowane do dalszej części konkursu, oświadczają, iż akceptują to, że ich zdjęcie może być używane przez firmę BRAZILIAN BIKINI SHOP na stronie internetowej przez okres 3 lat.

3/ Konkurs online / Głosowanie

Publiczność w Internecie wybiera swoją kandydatkę poprzez głosowanie online na stronie BRAZILIAN BIKINI SHOP pomiędzy 15 maja a 15 lipca 2017 r.

W dniu 16 lipca spośród 20 uczestniczek konkursu, które otrzymały największą liczbę głosów zostanie wybranych 10 kandydatek, które następnie zostaną zaproszone do udziału w Wielkim Finale, który odbędzie się Spity Beach w Nicei, na Lazurowym Wybrzeżu w dniu 28 lipca.

Każda fałszywa próba wpłynięcia i / lub fałszowania normalnego przebiegu procedur głosowania zostanie ukarana i spowoduje natychmiastowe wycofanie głosów, które zostały uzyskane.

 

4/ Konsultacje na temat zasad

Wszystkie zapisy niniejszego regulaminu mogą być konsultowane, bezpłatnie, poprzez stronę internetową lub bezpośrednio z organizatorem poprzez zadanie pytania na adres mailowy: [email protected].

 

5/ Zmiana regulaminu

W celu dostosowania do nieprzewidywalnych okoliczności organizacyjnych wydarzenia i konkursu, firma BRAZILIAN BIKINI SHOP zastrzega sobie jednostronne prawo do zmiany zapisów regulaminu, bez uprzedzenia i bez obowiązku uzasadnienia powyższych zmian. Ponadto firma BRAZILIAN BIKINI SHOP zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez konieczności uzasadniania, zawiesić konkurs, przedłużyć go, skrócić lub anulować. W takim przypadku firma BRAZILIAN BIKINI SHOP nie ponosi w jakikolwiek sposób odpowiedzialności, a uczestnicy nie mogą żądać odszkodowania.

Paragraf 4 – Finał

1/ Finał

Finał odbędzie się 28 lipca 2017 roku w Nicei, gdzie podczas wyjątkowego wydarzenia finalistki będą rywalizować o główną nagrodę zgodnie z zasadami fair play i dobrego ducha. W duchu glamour i koleżaństwa kandydatki ubiegające się o tytuł ambasadorki BRAZILIAN BIKINI SHOP, przechodząc przez kolejne punkty programu i choreografie, będą miały za zadanie przekonać jury, aby zostały wybrane do dalszego etapu. Po ogłoszeniu pierwszych 10 zakwalifikowanych kandydatek, jury złożone z różnych osób ze świata mody będzie głosować w celu podjęcia decyzji, która z 10 finalistek zostanie wybrana na szczęśliwą zwyciężczynię i przez okres jednego roku będzie ambasadorką BRAZILIAN BIKINI SHOP.

Paragraf 5 – Informacja na temat zwyciężczyni

Zwyciężczyni zostaje ambasadorką of BRAZILIAN BIKINI SHOP na czas jednego roku licząc od Wielkiego Finału, w wyniku czego w ramach obowiązków może uczestniczyć w sesjach fotograficznych, pokazach mody i innych wydarzeniach pokazowych w imieniu firmy.

2/ Nagrody

MIĘDZYNARODOWE UZNANIE I LICZNE NAGRODY RZECZOWE

Oprócz, blasku reflektorów w mediach, finalistki otrzymają mnóstwo usług i prezentów ze strony Brazilian Bikini Shop oraz partenrów konkursu.

DO ZDOBYCIA NAGRODY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PONAD 10 000€!

 

See the list of prices: Nagrody do zdobycia

 

Paragraf 6 – Dane osobowe

Uczestnicy castingu zostają poinformowani, że ich dane osobowe wymagane do wzięcia udziału w konkursie są rejestrowane w ramach konkursu.

Po zarejestrowaniu uczestnicy castingu zobowiązują się bezpłatnie zaakceptować tworzenie zdjęć, filmów, artykułów lub raportów przedstawiających ich wizerunek lub zdjęcie, wyłącznie w ramach konkursu i w celach komunikacyjnych dotyczących wydarzenia przez firmę BRAZILIAN BIKINI SHOP. Zezwolenie to jest przyznawane przez okres jednego roku od rejestracji. W tym celu należy złożyć formularz dotyczący praw do wykorzystania zdjęć, pod rygorem anulowania udziału, w tym samym czasie, co arkusz rejestracyjny.

Każda zwyciężczyni upoważnia organizatora z góry i bez prawa do wynagrodzenia do powielania i używania jej nazwiska i imienia, w formie pisemnej, mówionej lub filmowanej, dla celów reklamowych lub promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.

Dane przekazane przez uczestników, jeżeli wyrazili zgodę, mogą podlegać obróbce komputerowej i być wykorzystywane do celów komercyjnych zgodnie z zasadami prawa. Tylko organizator (w przypadku akceptacji przez uczestnika również jego partnerzy) otrzyma ww. dane.

Zgodnie z francuską ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych uczestnicy mają prawo do dostępu i poprawiania wszelkich danych osobowych ich dotyczących. Prawo to można wykonywać dowolnie i stale, pisemnie na adres: BRAZILIAN BIKINI SHOP, 1567 Route des PUGETS, 06700 Saint-Laurent-du-Var.

Paragraf 7 – Odpowiedzialność cywilna

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia lub wypadki, które mogą nastąpić podczas wyborów i finału. Podobnie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia lub wypadki, które mogą wystąpić u zwycięzcy podczas trwania nagrody. Uczestnicy zobowiązują wykazać na żądanie BRAZILIAN BIKINI SHOP, że mają indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nie będą żądać od BRAZILIAN BIKINI SHOP jakiejkolwiek rekompensaty, jeśli nie są ubezpieczeni a wypadek lub wypadek miałyby miejsce.

Paragraf 8 – Spory i stosowane prawo

 

 Strona internetowa BRAZILIAN BIKINI SHOP i niniejszy regulamin podlegają prawu francuskiemu. Tym samym, każdy spór który może zaistnieć pomiędzy stronami, z wyjątkiem tych wskazanych w niniejszym regulaminie, w których Brazilian Bikini SHOP posiada całkowitą władzę, będzie przedmiotem skierowanym do sądu właściwego w przypadku, gdy strony nie są w stanie polubownie rozwiązać sporu w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania pisma listem (list polecony z potwierdzeniem odbioru).